Zgłoszenia kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Komunikat Dyrektora szkoły


Szanowni Państwo,
Trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu na rok szkolny 2020/2021. Zgłoszeń takich dokonują rodzice (lub opiekunowie prawni) dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.
Przypominamy, że dotyczy to dzieci faktycznie zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły, który obejmuje miejscowości: Zbąszyń, Nowy Dwór, Strzyżewo (ważne jest oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, zgodnie z art. 151, ust. 2 Ustawy – Prawo Oświatowe).
Rodzice kandydata proszeni są o złożenie stosownego wniosku wraz z obowiązkowym załącznikiem pn. „Oświadczenie o miejscu zamieszkania Rodziców/Opiekunów prawnych kandydata i kandydata” do 25 marca w celu przygotowania przez szkołę organizacji przyszłego roku szkolnego.
Zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t .j  Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  oświadczeń.
Sekretariat szkolny jest czynny codziennie w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00, jednak z powodu zagrożenia zarażenia się koronawirusem COVID19, preferujemy kontakt mailowy: skan lub zdjęcie wypełnionych i podpisanych przez obu Rodziców/Opiekunów prawnych dokumentów można wysłać na adres: spzbaszyn@gmail.com
Telefon do sekretariatu: 501 178 100.
Do pobrania:
1. Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 - z obwodu Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu.
2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania Rodziców/Opiekunów prawnych kandydata i kandydata.
3. Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 21 marca 2017 roku.
4. Zarządzenie Burmistrza Zbąszynia z dnia 30 stycznia 2020 roku ws. terminów przeprowadzania rekrutacji i postępowania rekrutacyjnego.
Natomiast postępowanie rekrutacyjne (do klasy I) przeprowadzane będzie tylko po uprzednim ogłoszeniu rekrutacji i tylko wobec dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji określone są w Uchwale Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 21 marca 2017 roku.

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza ws terminów

Zgłoszenie kandydata do szkoły

Uchwała RM o postępowaniu rekrutacyjnym

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych-uczeń