Regulamin szkolnego konkursu „Liga Klas”

Cele konkursu:

v  Integracja zespołów klasowych

v  Integracja społeczności uczniowskiej SP Zbąszyń

v  Poprawa wyników w nauce 

v  Zaangażowanie uczniów w pracach SU

v  Zaangażowanie uczniów w życie szkoły

 

1.    Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów SP Zbąszyń

2.    Każda klasa ma obowiązek uczestniczyć w konkursie

3.    Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski SP Zbąszyń

4.    W skład jury wchodzą członkowie Zarządu SU oraz opiekunowie

5.    Każda klasa otrzymuje ustalone przez regulamin punkty za konkursy na bieżąco ogłaszane przez SU

6.    Każda klasa otrzyma również punkty za średnią ocen semestralnych (za najlepszą średnią ocen  semestralnych klasa otrzymuje 10 pkt. za kolejne średnie - ilość punktów o jeden mniejsza)

7.    Klasy są również punktowane za korzystanie z biblioteki szkolnej (za największą ilość wypożyczonych książek z biblioteki – 10 pkt. za kolejne miejsca – ilość punktów o jeden mniejsza)

8.    Jury przedstawia aktualną punktację na gazetce ściennej SU oraz stronie internetowej szkoły

9.    Końcową klasyfikację konkursu ogłasza jury po podliczeniu wszystkich etapów

10. Konkurs trwa od października do czerwca

11. SU i Rada Rodziców przewiduje nagrody pieniężne za poszczególne miejsca

 

„Szczęśliwy numerek”

 

Od 10 października w naszej szkole rozpocznie się codzienne losowanie „szczęśliwego numerka”.

Regulamin

1. Losowanie będzie odbywało się codziennie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od zajęć dydaktycznych) o godz. 7.45.

2. Losowane numery to numery w skali 1 – 27.

3. Losować będzie przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego pod opieką nauczyciela w pokoju nauczycielskim (s.329).

4. Wylosowany numerek będzie widniał na gazetce SU (pierwsze piętro) przed pierwszą godziną lekcyjną.

5. Wylosowany numerek będzie odpowiadał numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.

6. Uczeń, którego numer zostanie wylosowany będzie w danym dniu zwolniony z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.

7. W/w uczeń zobowiązany jest natomiast do pisania prac klasowych, zapowiedzianych sprawdzianów  oraz do przynoszenia wcześniej zadanych prac plastycznych bądź innych prac. Uczeń jest również zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w bieżącej lekcji.

8. Uczeń zwolniony z odpowiedzi i kartkówek może na własną prośbę odpowiadać lub ową kartkówkę pisać.(BW)