Rekrutacja dzieci do samorządowych przedszkoli

prowadzonych przez Gminę Zbąszyń na rok szkolny 2016/2017

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego (art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty – t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

 

Organizacja edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2016/2017

 

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w:

·         publicznych przedszkolach samorządowych – prowadzonych przez Gminę Zbąszyń,

·         niepublicznych przedszkolach,

·         innych formach wychowania przedszkolnego.

 

Edukacją w samorządowych przedszkolach objęte są dzieci trzyletnie, czteroletnie, pięcioletnie
i sześcioletnie oraz dzieci, którym został odroczony obowiązek szkolny.

 

Dzieci sześcioletnie  (urodzone w 2010 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie  przedszkolne
w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat.

 

Wszystkie dzieci sześcioletnie oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które będą realizowały przygotowanie przedszkolne mają zapewnione miejsca w przedszkolach. Za zapewnienie miejsca
w przedszkolu odpowiedzialny jest dyrektor placówki, zgodnie  z miejscem zamieszkania dziecka.
W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku
o przyjęcie, burmistrz  wskaże rodzicom inne przedszkole które przyjmie dziecko.

 

Wszystkie dzieci pięcioletni (urodzone w 2011 roku) i czteroletnie (urodzone w 2012 roku) biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka czteroletniego lub pięcioletniego do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku o przyjęcie, burmistrz  wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 będzie prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu Nr OR.0050.8.2016 Burmistrza Zbąszynia z dnia
18 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i szkół podstawowych dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zbąszyń.

Data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu,  nie będą miały żadnego wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

 

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA :    

  1. Wniosek o przyjecie dziecka

  2. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

  3. Oświadczenie o miejscu pobytu dziecka

  4. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu

  5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny