Oferty Pracy
 
 
 
PRACA DLA NAUCZYCIELI

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu zatrudni od 1.09.2022 r.:
1. w pełnym wymiarze godzin nauczyciela współorganizującego proces kształcenia dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
2. nauczyciela doradztwa zawodowego w 7 oddziałach klas VII-VIII, zgodnie z ramowymi planami nauczania 10 godzin dla każdej klasy w roku szkolnym 2022/2023, czyli ok 2 godz. tygodniowo.
PODANIA O PRACĘ I CV prosimy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00 lub mailem: spzbaszyn@gmail.com do 8 sierpnia 2022 r.

Poszukujemy nauczyciela/nauczycielki współorganizującego_j kształcenie


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu zatrudni od 1.09.2022 r. w pełnym wymiarze godzin nauczyciela współorganizującego proces kształcenia dzieci z orzeczeniem o SPE (uczeń z autyzmem w tym z zespołem Aspergera; wymiar godzin: 20).
PODANIA O PRACĘ I CV prosimy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00 lub mailem:
spzbaszyn@gmail.com do 1 lipca 2022 r

Poszukujemy osoby na stanowisko pomocy kuchennej

Poszukujemy osoby na stanowisko pomocy kuchennej w stołówce szkolnej. Praca od 1.06.2022 r. na cały etat z możliwością zatrudnienia na stałe po trzymiesięcznym okresie próbnym.
Oferujemy pracę w przyjaznej atmosferze, umowę o pracę na pełny etat oraz dodatek stażowy. Wymagane wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe. Mile widziane wykształcenie gastronomiczne oraz doświadczenie w pracy. Poszukujemy osoby dyspozycyjnej, umiejącej pracować w zespole. Szczegółowych informacji udziela kierownik stołówki (tel. do sekretariatu szkoły: 501 178 100). Podania o pracę, CV oraz "Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie" i "Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie" (kwestionariusz i oświadczenie do pobrania na stronie internetowej lub w formie papierowej w sekretariacie) składać w sekretariacie szkoły do 12 maja (czwartek) w godz. 8.00 - 15.00.
Z poważaniem -
Dyrektor szkoły, Anita Rucioch-Gołek
Kierownik stołówki szkolnej, Bogumiła Mataczyna
Szukamy pracownika na stanowisko sprzątaczki (umowa na ¾ etatu).

Podstawowy zakres obowiązków: utrzymanie czystości i porządku w budynku szkoły.
Termin rozpoczęcia pracy: 1.03.2022 r. - na okres próbny z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.
Praca na ¾ etatu w godz. 14.00 – 20.00, wynagrodzenie: 2257,50 brutto + dodatek stażowy.
Poszukujemy osób umiejących pracować w zespole, sumiennych i rzetelnych. Oferujemy pracę w przyjaznej atmosferze, umowę o pracę i dodatek stażowy wg wysługi lat.
Wymagane wykształcenie minimalne: podstawowe.
Podania o pracę, CV oraz "Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie" i "Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie" (kwestionariusz i oświadczenie do pobrania na stronie internetowej lub w formie papierowej w sekretariacie) prosimy składać w sekretariacie na parterze szkoły w godz.  8.00 - 15.00 do 17.01.2022 roku.
Szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia udziela kierownik adm. gospodarczy (telefon 501 178 100).

Szukamy dwóch pracowników na stanowisko sprzątaczki (umowa na 1/2etatu oraz na ¾ etatu). 

 

Podstawowy zakres obowiązków: utrzymanie czystości i porządku w budynku szkoły. 

Termin rozpoczęcia pracy: 03.01.2022 r. - na okres próbny z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

 

·        Praca na ½ etatu w godz. 16.00 - 20.00, wynagrodzenie: 1505,00 brutto + dodatek stażowy

·        Praca na ¾ etatu w godz. 14.00 – 20.00, wynagrodzenie: 2257,50 brutto + dodatek stażowy


Poszukujemy osób umiejących pracować w zespole, sumiennych i rzetelnych. Oferujemy pracę w przyjaznej atmosferze, umowę o pracę i dodatek stażowy wg wysługi lat.
Wymagane wykształcenie minimalne: podstawowe.

Podania o pracę, CV oraz "Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie" i "Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie" (kwestionariusz i oświadczenie do pobrania na stronie internetowej lub w formie papierowej w sekretariacie) prosimy składać w sekretariacie na parterze szkoły w godz.  8.00  - 15.00 do 03.12.2021 roku.


Szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia udziela kierownik adm. gospodarczy (telefon 501 178 100).

 

Poszukujemy nauczyciela matematyki

Poszukujemy nauczyciela/nauczycielki matematyki na zastępstwo w wymiarze 16/18 godzin w klasach IV-VIII (jedna klasa piąta i trzy klasy ósme). Prosimy o kontakt z Dyrekcją.

Poszukujemy matematyka na zastępstwo

 

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu zatrudni od zaraz na zastępstwo do 12.10.2021 r. nauczyciela matematyki (wymiar godzin: 24) 
PODANIA O PRACĘ I CV prosimy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00 lub mailem: spzbaszyn@gmail.com
.

OGŁOSZENIE

3.09.2021 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu ogłasza nabór na wolne stanowisko: referent ds. administracji.Data publikacji: 3.09.2021
Nr ref.: SP.110.01.2021
Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę od 1.10.2021 r. na czas określony z możliwością przedłużenia umowy.

Zakres podstawowych czynności:
1.    Obsługa sekretariatu dyrekcji.
2.    Prowadzenie dokumentacji dot. działalności szkoły, przekazywanie wymaganej dokumentacji do księgowości.
3.    Opracowywanie i wprowadzanie danych do programu Vulcan.
4.    Prowadzenie PPK i współpraca w tym zakresie z CUW w Zbąszyniu.
5.    Terminowe realizowanie spraw osobowych pracowników i uczniów.
6.    Zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych.
7.    Przechowywanie teczek z dokumentacją szkolną, zgodnie z jednolitym wykazem akt obowiązujących w placówce.
8.    Przechowywanie dokumentacji powizytacyjnej, pokontrolnej itp.
9.    Prowadzenie zbioru zarządzeń, instrukcji, przepisów.
10.    Opieka nad archiwum wygaszonego Gimnazjum w Zbąszyniu.
11.   Nadzorowanie poprawności przesyłanych do OKE i otrzymywanych z tej instytucji danych związanych ze sprawdzianem ósmoklasisty.
12.    Realizacja całokształtu zadań wynikających z prowadzenia kancelarii szkolnej: prowadzenie dokumentacji placówki wg rzeczowego wykazu akt, prowadzenie księgi korespondencji, przyjmowanie i rozdział korespondencji i przesyłek, wysyłanie pism, korespondencji i przesyłek, prowadzenie i ewidencja metryk spraw, sporządzanie czystopisów pism i ich powielanie, prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych, organizacja okresowej inwentaryzacji majątku szkoły, znakowanie sprzętu szkolnego, archiwizacja dokumentów i prowadzenie archiwum dokumentacji szkoły, przyjmowanie i nadawanie telefonów, odbiór poczty elektronicznej, udzielanie informacji interesantom, załatwianie ich spraw w miarę kompetencji lub kierowanie ich do właściwych osób.
13.    Sporządzanie zaświadczeń i innych dokumentów na potrzeby uczniów i pracowników szkoły.
14.    Dostarczanie i odbiór dokumentów do i z instytucji (m.in.: CUW w Zbąszyniu, kuratorium, urząd miasta itp.).
15.    Uczestnictwo w zebraniach ogólnych z personelem administracyjno-obsługowym i w razie konieczności w posiedzeniach organów szkoły.
16.    Dokonywanie zakupów niezbędnych w szkole materiałów oraz wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne.
17.    Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z procedurą zapytań ofertowych, kontakt w tym zakresie z oferentami.
18.    Nieujawnianie opinii o sprawach uczniów i szkoły osobom nieupoważnionym.
19.    Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.
20.    Stosowanie zasad i przepisów określonych w ustawach o  ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
21.    Dbanie o jakość komunikacji z przełożonymi, pracownikami szkoły i rodzicami oraz interesantami.
22.    Prowadzenie terminarza spotkań służbowych dyrektora szkoły.
23.    Dbałość o estetykę i porządek w sekretariacie szkoły oraz w pokojach dyrekcji szkoły.
24.    Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrekcję szkoły.

Wymagania obowiązkowe:
1.    Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2.    Zdolność do czynności  prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
3.    Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe.
4.    Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy  o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Ustawy Karta Nauczyciela.
5.    Biegła obsługa komputera (pakiet Microsoft Office) i urządzeń biurowych.
6.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisko.
7.    Spełnianie jednego z poniższych warunków:
•    wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska i co najmniej roczna praktyka na w/w lub zbliżonym stanowisku,
•    średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska i co najmniej 4-letnia praktyka na w/w lub zbliżonym stanowisku.
•    staż pracy 4 lub 5 lat zgodnie z wykształceniem jak wyżej.

Wymagania dodatkowe:
Doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych.

Wymagane dokumenty:

1.    List motywacyjny
2.    Życiorys - curriculum vitae (prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3.    Oryginał kwestionariusza osobowego.
4.    Kserokopie świadectw pracy, dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
5.    Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku.
6.    Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.    Dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
Inne informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i osobiście złożone do dnia 16.09.2021 r. do godz. 15.00 pod adresem: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń, zaklejone w kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze na samodzielnego referenta ds. administracji. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń,  w dniu 17.09.2021 r. o godz. 9.00. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat, któremu zostanie zaproponowana praca:
1.    zostanie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku;
2.    zostanie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Z Regulaminem Naboru na wolne stanowiska urzędnicze można zapoznać się w Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3866085. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zbąszyń. Szkoła zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


 
                                                                                                         Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu
                                                                                                                           Anita Rucioch-Gołek

1. Kwestionariusz osobowy

2.Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

OGŁOSZENIE
 

Zatrudnimy nauczycieli! Praca w Fiedlerówce

 

Zatrudnimy nauczycieli! Praca w Fiedlerówce

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu zatrudni od 1 września 2021 nauczycieli następujących specjalizacji

  1. Nauczyciela języka angielskiego  - wymiar zatrudnienia: zastępstwo od 1 września do 26 października; liczba godzin: 18.

  2. Nauczyciela posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych (z autyzmem) z klas 1 – 3; wymiar godzin: 20.

  3. Nauczyciel matematyki dla klas 4 - 8, 1 etat (zastępstwo).

  4. Tyflopedagogika – zajęcia rewalidacyjne;  wymiar godzin: 4; zajęcia z uczniami klas 7-8.

  5. Surdopedagogika – zajęcia rewalidacyjne; wymiar godzin: 2, zajęcia indywidualne z uczniem klasy 8.

  6. Doradztwo zawodowe – wakat, wymiar zatrudnienia: średnio 3 godziny; minimum 10 godzin rocznie doradztwa zawodowego dla każdego oddziału z klas 7 - 8, termin realizacji do uzgodnienia.

PODANIA O PRACĘ I CV prosimy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00 lub mailem: spzbaszyn@gmail.com do 13 sierpni

 

 

 

Praca: konserwator w SP w Zbąszyniu

 

Poszukujemy pracownika na stanowisko konserwatora (umowa na pełen etat).
Wymagania: wykształcenie średnie lub średnie branżowe; zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe; staż pracy: brak wymagań.
Główne obowiązki:
dbanie o porządek na podległym terenie; dbałość o sprawność urządzeń technicznych, przeprowadzanie konserwacji m.in. instalacji technicznych i budynków; współpraca z innymi specjalistami – w przypadku poważnych awarii.
Praca dwuzmianowa od poniedziałku do piątku, na pełnym etacie w godz. 6:00/7:00-14/15:00 i 12:00-20:00.
Wynagrodzenie:
1 etat: minimum początkowe 2800,00 zł brutto + dodatek stażowy do 20%.
Poszukujemy osoby umiejącej pracować w zespole, niekonfliktowej, ale asertywnej, sumiennej i rzetelnej. Oferujemy pracę w przyjaznej atmosferze, umowę o pracę i dodatek stażowy wg wysługi lat.
Podania o pracę, CV oraz "Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie" i "Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie" (kwestionariusz i oświadczenie do pobrania na stronie internetowej lub w formie papierowej w sekretariacie) prosimy składać w sekretariacie na parterze szkoły w godz.  8.00  - 15.00 do 24 czerwca (czwartek).
Szczegółowych informac
ji dotyczących zatrudnienia udziela Dyrektor szkoły (telefon 501 178 100).
Praca od 1 lipca 2021 r. 

 

OGŁOSZENIE

Poszukujemy pracownika na stanowisko konserwatora

Poszukujemy pracownika na stanowisko konserwatora (umowa na pełen etat). Wymagania: wykształcenie średnie lub średnie branżowe; zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe; staż pracy: brak wymagań. Główne obowiązki: dbanie o porządek na podległym terenie; dbałość o sprawność urządzeń technicznych, przeprowadzanie konserwacji m.in. instalacji technicznych i budynków; współpraca z innymi specjalistami – w przypadku poważnych awarii. Praca dwuzmianowa od poniedziałku do piątku, na pełnym etacie w godz. 6:00/7:00-14/15:00 i 12:00-20:00. Wynagrodzenie: 1 etat: minimum początkowe 2800,00 zł brutto + dodatek stażowy. Poszukujemy osoby umiejącej pracować w zespole, niekonfliktowej, ale asertywnej, sumiennej i rzetelnej. Oferujemy pracę w przyjaznej atmosferze, umowę o pracę i dodatek stażowy wg wysługi lat. Podania o pracę, CV oraz "Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie" i "Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie" (kwestionariusz i oświadczenie do pobrania na stronie internetowej lub w formie papierowej w sekretariacie) prosimy składać w sekretariacie na parterze szkoły w godz. 8.00 - 15.00 do 11 lutego. Szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia udziela Dyrektor szkoły (telefon 501 178 100).

 

OGŁOSZENIE

Szukamy dwóch pracowniczek lub pracowników na stanowisko sprzątaczki / osoby sprzątającej (umowa na pełny etat i na pół etatu). 

 

Podstawowy zakres obowiązków: utrzymanie czystości i porządku w budynku szkoły. 

1) Praca dwuzmianowa od poniedziałku do piątku, na pełnym etacie w godz. 7:00-15:00 i 12:00-20:00. 

2) Praca na połowie etatu w godz. 16.00 - 20.00. 

Wynagrodzenie: 

1 etat 2800,00 zł brutto + dodatek stażowy

1/2 etatu - połowa stawki zasadniczej + dodatek stażowy.


Poszukujemy osoby umiejącej pracować w zespole, sumiennej i rzetelnej. Oferujemy pracę w przyjaznej atmosferze, umowę o pracę i dodatek stażowy wg wysługi lat.
Wymagane wykształcenie: podstawowe.

Podania o pracę, CV oraz "Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie" i "Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie" (kwestionariusz i oświadczenie do pobrania na stronie internetowej lub w formie papierowej w sekretariacie) prosimy składać w sekretariacie na parterze szkoły w godz.  8.00  - 15.00 do 15 stycznia 2021 roku.


Szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia udziela
dyrekcja szkoły (telefon 501 178 100).


Uwaga! Etaty zostaną uruchomione po powrocie uczniów klas 4 - 8 do nauczania stacjonarnego. 

OGŁOSZENIE

Poszukujemy nauczycielki lub nauczyciela języka angielskiego!

Praca od 1 września, cały etat. Co gwarantujemy? Pracę w dużej szkole, w której zawsze coś się dzieje! Przyjazną atmosferę pracy - wsparcie innych nauczycieli, kadry kierowniczej i szkolnych specjalistów; możliwość doskonalenia zawodowego. Jeśli lubisz pracę z dziećmi i z młodzieżą, będzie Ci u nas dobrze! Szczegółowych informacji udziela Dyrektorka szkoły: tel. 501 178 100. PODANIA O PRACĘ i CV prosimy składać w sekretariacie szkoły w godz.  8.00 - 15.00 lub mailem: spzbaszyn@gmail.com do 17 sierpnia.

OGŁOSZENIE

 

Poszukujemy pracownika na stanowisko konserwatora (umowa na pełen etat lub pól etatu, na zastępstwo). 
Wymagania: wykształcenie średnie lub średnie branżowe; zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe; staż pracy: brak wymagań.
Główne obowiązki:
dbanie o utrzymanie porządku na podległym terenie;
przeprowadzanie konserwacji instalacji technicznych lub budynków;
współpraca z innymi specjalistami – w przypadku poważnych awarii.
Podania o pracę i CV prosimy składać w sekretariacie na parterze szkoły w godz.  8.00  - 15.00.
Szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia udziela Dyrektor szkoły (telefon 
501 178 100).

 

OGŁOSZENIE

Szukamy pracownika do naszej stołówki szkolnej!
Oferujemy pracę w przyjaznej atmosferze, umowę o pracę na pełny etat oraz dodatek stażowy. Wymagane wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe. Mile widziane wykształcenie gastronomiczne oraz doświadczenie w pracy. Poszukujemy osoby dyspozycyjnej, umiejącej pracować w zespole. Szczegółowych informacji udziela kierownik stołówki (tel. do sekretariatu szkoły: 501 178 100). Podania i CV prosimy składać w sekretariacie na parterze szkoły do 13 lutego (czwartek) w godz. 8.00 - 15.00.