Komunikat Dyrektora szkoły z dn. 21.05.2020 r. ws. wprowadzenia Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w szkole od 25.05.2020 r.

Szanowni Nauczyciele i Rodzice,
poniżej przekazuję Państwu ZARZĄDZENIE nr 8/2020
z dnia 20.05.2020 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły w czasie zajęć realizowanych w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19.

Na podstawie § 1 Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020, poz. 493 zm.), w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, związanym z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  - okresie od dnia 25 maja  2020 r. do odwołania zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Wprowadza się następujące "Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły w czasie zajęć realizowanych w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19" - zwane dalej Procedurami.
2. Procedury stanowią Załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Procedury obowiązują wszystkich pracowników szkoły.

§ 2
Uczniowie z klas 1 - 3, których rodzice nie złożyli deklaracji udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych z elementami zajęć dydaktycznych w dalszym ciągu są objęci zajęciami z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Organizacja tych zajęć odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 7/2020 z dn. 8.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad organizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19”.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.05.2020 roku.

załączniki:

Załacznik nr 1 Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa od 25 maja 2020

Zał. 2 Procedury dot. konsultacji i biblioteki

Zał. 1 Oświadczenie Rodziców