Pedagog szkolny klas I-V

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 12.00

11.00 – 16.00

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

8.00 – 11.00

 

  

Pedagog szkolny klas VI-VIII

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11.00 – 16.00

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

8.00 – 13.00

 

Psycholog

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 13.00

8.00 - 12.00

11.00 - 16.00

8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

 

  

Logopeda

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 13.30

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

8.00 – 13.30

8.00 – 13.00

 

Biblioteka

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 15.00  przerwa od 9.50 do 10.35

8.00 - 15.00

7.45 - 15.00

7.45 - 15.00 przerwa od 12.30 do 13.25

7.45 - 14.00