Pedagog szkolny klas I-V

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

9.00 – 14.00

12.00 – 16.00

10.00 – 13.00

 

  

Pedagog szkolny klas VI-VIII

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.00 – 12.30

13.30 - 16.00

8.00 – 12.30

8.00 – 11.30

8.00 – 12.30

8.00 – 12.30

 

Psycholog

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 14.00

8.00 - 12.00

11.00 - 16.00

8.00 - 11.00

8.00 - 12.00

 

  

Logopeda

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.45 – 14.15

8.45 – 14.15

11.15 - 14.15

8.45-13.15

8.45-13.15

 

Biblioteka

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 15.30 

8.00 - 15.30

8.00 - 15.30

8.00 - 15.30

8.00 - 15.30