Regulamin biblioteki szkolnej

 1.Udostępnianie zbiorów biblioteki odbywa się w godzinach otwarcia oraz wg opracowanego planu wypożyczeń. 

 2.W bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, spokoju i porządku.

 3. W czasie przebywania w bibliotece nie wolno spożywać posiłków ( śniadania, owoców, lodów, słodyczy itp.).

 4. Księgozbiór wypożyczalni jest udostępniany uczniom do domu.

 5. Z księgozbioru podręcznego oraz zbiorów specjalnych można korzystać tylko w czytelni.

 6. Użytkownicy mają wolny dostęp do półek.

7.Wydawnictwa stanowiące księgozbiór podręczny, zbiory taśmoteki i wideoteki udostępnia nauczyciel – bibliotekarz.

9. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, każdą na okres nieprzekraczający 3 tygodni, zwrot winien nastąpić niezwłocznie po przeczytaniu.

10.Uczeń przygotowujący się do olimpiad, konkursów itp. ma prawo wypożyczyć jednorazowo więcej niż trzy książki.

11.Wypożyczoną książkę należy obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi ewentualne uszkodzenia.

12. Wypożyczone książki należy szanować.

13. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi zwrócić taką samą książkę, o tej samej lub wyższej wartości, po uprzednim porozumieniu się z bibliotekarzem.

14. Przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki i czasopisma powinny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza.

15. Czytelnicy mogą wypożyczać książki na okres wakacji zimowych i letnich, w przypadku wypożyczania książek na okres wakacji letnich, należy rozliczyć się z wypożyczonych w ciągu  roku książek i czasopism.

16.  Kontrolę stanu czytelnictwa klas oraz terminowości zwrotu książek przeprowadza bibliotekarz.

17. Kontrolę zbiorów biblioteki zarządza dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18 .W bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe dostępne dla uczniów i nauczycieli, regulamin korzystania z komputerów jest umieszczony przy każdym stanowisku.

19. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.