Dokumenty szkolne

Ewakuacja szkoły - instrukcje skrócone

Kodeks Etyki

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2022-2023

Program profilaktyczno-wychowawczy 2022-2023

Program Doradztwa zawodowego

Procedury w sytuacjach kryzysowych

Procedura udzielania stypendium

Procedury wydawania opinii o uczniu

Procedury monitorowania frekwencji uczniów

Procedura antymobingowa i antydyskryminacyjna

Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy

Przedmiotowe zasady oceniania

Statut Szkoły Podstawowej

Regulamin Pracy od 14.09.2022

Regulamin pracowni fizycznej

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin świetlicy

Regulamin przechowywania i wydawania kluczy oraz zabezpieczenia pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu

Regulamin wpisu do Złotej Księgi

Regulamin wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin usługi Microsoft Office 365

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin SP dot. monitoringu wizyjnego

Regulamin organizacyjny pracy i zajęć Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w roku szkolnym 2021/2022

Umowa o korzystanie z obiadów

Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne 2022-2023

Zasady organizacji szkoły w czasie kształcenia na odległość